Μεσότοιχος. Αποτύπωση τοιχογραφιών.
Μεσότοιχος. Κατάσταση διατήρησης τοιχογραφιών. Χωμάτινες επικαθήσεις.
Μεσότοιχος. Κατάσταση διατήρησης τοιχογραφιών.
Μεσότοιχος. Οι τοιχογραφίες πριν τις επεμβάσεις.
Μεσότοιχος. Οι τοιχογραφίες μετά τις επεμβάσεις.

Οι τοιχογραφίες

Η κατάσταση διατήρησης των τοιχογραφιών ήταν πολύ κακή. Μεγαλύτερη διάβρωση παρατηρήθηκε στα επιχρίσματα των τοίχων του θαλάμου όπου υπήρχαν εκτεταμένες απώλειες της λεπτής στρώσης του ασβεστιτικού κονιάματος. που έφερε το χρώμα. Τα είδη των φθορών που καταγράφηκαν ήταν: χωμάτινες επικαθήσεις, άλατα, αποκόλληση από το υπόστρωμα, ρηγματώσεις, απολεπίσεις, βιολογικές αλλοιώσεις, μηχανικές φθορές, ακκιδογραφήματα. Οι φθορές οφείλονταν στην έκθεση του τάφου στις περιβαλλοντικές συνθήκες και στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι εργασίες συντήρησης περιλάμβαναν τον καθαρισμό, τη στερέωση των χρωματισμένων επιφανειών και το στεφάνωμα με συμβατό κονίαμα, τη στερέωση των αποκολλημένων κονιαμάτων στο υπόστρωμα (τοίχο) με τη χρήση ενέματος από συμβατά υλικά.