Ο μακεδονικός τάφος Γ

Ο τάφος Γ, μακεδονικού τύπου, είναι μονοθάλαμος με αετωματική πρόσοψη κατασκευασμένος από λιθόπλινθους πωρόλιθου. Το θυραίο άνοιγμα έκλειναν μεγάλες λιθόπλινθοι από ψαμμίτη. Η μαρμάρινη θύρα αποτελούνταν από δύο θυρόφυλλα, πεσμένα στο εσωτερικό του τάφου, όπου υπήρχε κτιστή θήκη από πωρόλιθους με χρωματιστό επίχρισμα για την τεφροδόχο ερυθρόμορφη πελίκη.

Ο τάφος αποκαλύφθηκε μετά τη σύλησή του. Υπολείμματα των οστών του νεκρού εντοπίστηκαν στην επίχωση της καμάρας. Στο εσωτερικό του, από το άνοιγμα της καμάρας, βρέθηκαν δύο ακόμη σκελετοί. Από την πολλαπλή σύλησή του διασώθηκαν αποσπασματική οινοχόη, ημίτομος σκύφος, ιχθυοπινάκιο κ.ά.