Μεθοδολογία

Η μελέτη της δομικής αποκατάστασης και της αναστήλωσης του μνημείου βασίστηκε στα δεδομένα που προέκυψαν από τη λεπτομερή και ακριβή αποτύπωση των βλαβών, και την ενόργανη παρακολούθηση της παραμόρφωσης του κτίσματος, καθώς και στα πορίσματα των εξειδικευμένων μελετών και ερευνών που αφορούσαν τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων των αρχαίων λιθοπλίνθων (αντοχή, μέτρο ελαστικότητας), τις ιδιότητες των γεωυλικών και την εκτίμηση της μηχανικής συμπεριφοράς του τύμβου, και κυρίως τη σύσταση των νέων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στη επέμβαση.