Ο προθάλαμος

Ο προθάλαμος έχει διαστάσεις 5,40Χ2,60μ. Οι πλευρικοί τοίχοι, στους οποίους εδράζεται η καμάρα, αποτελούνται  από δέκα δόμους ύψους 0,33-0,55μ. Το δάπεδο του προθαλάμου διατηρείται ακέραιο και αποτελείται από λίθους διαφόρων μεγεθών οι οποίοι ήταν επιχρισμένοι. Η πρόσοψη του τάφου, η οποία είχε καταρρεύσει κατά την αρχαιότητα, είχε αρχιτεκτονική διαμόρφωση ιωνικού ρυθμού. Στο κέντρο του τοίχου, εκατέρωθεν της εισόδου στον προθάλαμο, υπήρχαν δύο ημικίονες και στα άκρα δύο τεταρτοκίονες συμφυείς με παραστάδες, που στήριζαν θριγκό και αέτωμα. Ο θριγκός αποτελούνταν από τριταινιωτό κλιμακωτό επιστύλιο, κυμάτιο, διάζωμα και οριζόντιο γείσο με συνεχή οριζόντια σειρά οδόντων. Οι βάσεις των ημικιόνων είναι αττικού τύπου με συμφυή πλίνθο και εδράζονται σε διβαθμιδωτή κρηπίδα. Οι σφόνδυλοι των τεταρτοκιόνων και των ημικιόνων ήταν συμφυείς με τις λιθοπλίνθους της πρόσοψης. Οι σφόνδυλοι έχουν ύψος 0,12μ., διάμετρο 0,44μ. και φέρουν έντεκα ραβδώσεις, πλάτους 4,4εκ. με κοίλη τομή, καθώς και δώδεκα κατακόρυφες ταινίες πλάτους 1,4εκ. Οι σφόνδυλοι συνδέονται με τους ισοϋψείς προς αυτούς λιθόπλινθους με μεταλλικούς συνδέσμους. Τα κιονόκρανα (σώζεται ένα ακέραιο) αποτελούνται από αστράγαλο, εχίνο και άβακα. Οι ημικίονες ήταν επιχρισμένοι με λευκό κονίαμα το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα. Οι λιθοπλίνθοι που φέρουν τους τεταρτοκίονες δεν συνδέονται με τους όμορους δόμους με αποτέλεσμα από τον δεύτερο μέχρι τον όγδοο δόμο να υπάρχει κατακόρυφος κατασκευαστικός αρμός. Στη στάθμη αυτή, όπου εδραζόταν το επιστύλιο, υπήρχαν στους πλευρικούς τοίχους εγκοπές, ενδεχομένως για την πλοκή τους με τον τοίχο της πρόσοψης. Η άνω πλευρά του τοίχου, που ήταν χρωματισμένος, ήταν καμπυλωμένη. Το τύμπανο του αετώματος είχε έντονο κίτρινο χρώμα πλαισιωμένο με μενεξεδί, ενώ τα κιονόκρανα, το επιστύλιο και το γείσο έφεραν κόκκινο και μπλε χρώμα. Η θύρα της εισόδου ήταν κατασκευασμένη από ξύλο και προστατευόταν εξωτερικά από τις ωθήσεις των χωμάτων του τύμβου με λιθόπλινθους που σφράγιζαν το άνοιγμα. Το τελευταίο παρουσίαζε μείωση στο άνω τμήμα του.