Η προστασία του τάφου και του τύμβου

Μετά την ανασκαφή της δεκαετίας του ‘90 η κατάστασή διατήρησης του μνημείου επιδεινώθηκε, λόγω της ανεπαρκούς προστασίας του από τα καιρικά φαινόμενα και ανθρώπινους παράγοντες, ενώ το μέτωπο εκσκαφής του κατακόρυφου πρανούς που είχε δημιουργηθεί παρουσίασε διάβρωση. Για το λογο αυτό σήμερα το ταφικό κτίσμα και ο δρόμος, που κατά την αρχαιότητα οδηγούσε στην είσοδο του, στεγάστηκαν με δύο μεταλλικές κατασκευές, που αναπτύσσονται σε διαφορετικά επίπεδα, και το κατακόρυφο πρανές του τύμβου ενισχύθηκε με χαλύβδινα αγκύρια και γεώπλεγμα.