Η τεκμηρίωση μνημείου

Το 2008 εκπονήθηκε η αποτύπωση του μνημείου με γεωδαιτικό σταθμό  και η καταγραφή και αποτύπωση των αρχιτεκτονικών μελών και των λιθόπλινθων που βρίσκονταν συγκεντρωμένοι σε υπαίθριο περιφραγμένο χώρο εκτός μνημείου. Καταγράφηκαν 35 αρχιτεκτονικά μέλη και 113 λιθόπλινθοι.