Αρχαίος δρόμος. Εγκάρσια τομή.
Αρχαίος δρόμος. Αναβαθμοί.
Αρχαίος δρόμος και ταφικό μνημείο. Κατά μήκος τομή.
Αρχαίος δρόμος και ταφικό μνημείο. Κάτοψη, αναπαράσταση.
Αρχαίος δρόμος και ταφικό μνημείο. Κάτοψη, αποτύπωση.

The road (dromos)

The road leading to the tomb was 14.70 m. long, 3.50 m. wide, and there were steps at its west end. The side walls of the dromos were of mud brick, and had a height of 2.00 m., a thickness of 1.20 m, and ended at the tomb’s façade. The floor of the dromos was paved in clay soil and gravel.